Algemene handels – leveringsvoorwaarden en condities

Bakker Groffen
Burg. V. Hasseltstr.39
4611BG Bergen op Zoom

 

1. Algemeen / Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen/aanbiedingen van Bakker Groffen en op alle met Bakker Groffen aangegane overeenkomsten.

1.2 Bakker Groffen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.3 Door het gebruik van de internetsite en/of leveringen op andere manieren van Bakker Groffen en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.4 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten ertussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.5 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk en getekend door tekening bevoegden is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.6 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Bakker Groffen is ingestemd.

1.7 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Bakker Groffen in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.8 Bakker Groffen is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

 

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Bakker Groffen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Bakker Groffen is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Bakker Groffen heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper per post/e-mail/fax/persoonlijk is verzonden/overgedragen naar het door Koper opgegeven post/e-mailadres of faxnr.

2.4 Koper en Bakker Groffen komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Bakker Groffen gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op papier of via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Bakker Groffen garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting, maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het Product betrekking hebbende informatie.

3.2 Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die specifieke aanbieding.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Bakker Groffen in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Bakker Groffen worden gecorrigeerd.

3.4 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de verzendkosten staat op de internetsite vermeld.

 

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan alleen vooraf via Ideal internet betalingen worden voldaan of onder rembours wanneer daar voor door Bakker Groffen uitdrukkelijk toestemming is verleend. Bij bestellingen via winkel/telefonisch/mail kan op de volgende manieren worden betaald:
Contant of Pinbetaling. Betaling op factuur kan alleen bij bestelling via e-mail en ná akkoord van Bakker Groffen. Bij betaling op factuur word een administratie toeslag per factuur gerekend van (per 1-1-2024) €4,95  Bakker Groffen kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.2 In het geval door Bakker Groffen een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Bakker Groffen als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens betalingsverplichtingen heeft moeten maken.

4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Bakker Groffen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden uiteraard zo snel als mogelijk afgeleverd. De op de Internetsite aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Bakker Groffen  kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per post/fax/e-mail/telefonisch of persoonlijk worden gemeld.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.

5.4 Bakker Groffen is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Bakker Groffen gedragen.

 

6. Specifieke webshop voorwaarden van levering en afwikkeling

6.1 Levering;

-Een bestelling voor de volgende dag kan via de webshop uiterlijk geschieden tot 17.00 uur op de dag vóór levering, verder vooruit bestellen kan ten alle tijde.

-Een gedane webshop bestelling is alleen de dag van bestellen tot 17.00 uur telefonisch te ontbinden.

-Levering geschied tussen 08.00-12.00 uur, 

-Voor levering van uw online bestelling dient u bij bezorging thuis te zijn voor ontvangst, indien bij bezorging niemand thuis is kunt u uw bestelling ophalen aan de winkel tot 14.00 uur  Adres: Burg. v. Hasseltstr.39 Bergen op Zoom. Dit wordt u kenbaar gemaakt d.m.v. een leveringsbon of na telefonisch contact.

6.2 Betaling;
– Betaling kan vooralsnog alleen via Ideal internet betalingen, op een later tijdstip zal ook SMS betaling ingevoerd worden.

6.3 Reclameren;
– Voor het ontbreken van een deel of de gehele bestelling bij bezorging zonder aanwezigheidsnoodzaak is Bakker Groffen niet aansprakelijk voor het ontbreken van de producten noch de eventuele vervolgschade daar uit.

6.3 Algemeen;
– voor alle zaken waarin de artikelen onder punt 6 niet voorzien gelden de andere artikelen van deze Algemene handels\leveringsvoorwaarden en condities;

 

7. Ruilen en herroepingsrecht

7.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient binnen 6 uur mondeling (telefonisch) te geschieden. Doch uiterlijk binnen 3 dagen na bezorging bij niet zichtbare gebreken.

7.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 6 weken na ontvangst door de koper.

7.3 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Bakker Groffen ter hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het afgeleverde product of vervanging van het afgeleverde product.

7.4 Bij een prijsvraag/loterij ed. kan er over de uitslag niet worden gecommuniceerd

 

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Bakker Groffen is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

8.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8.3 Naam en Product mogen op generlei wijze worden doorgegeven of verkocht aan derde. Tenzij schriftelijk ondertekend door tekening bevoegden anders is overeengekomen is doorverkoop dus ten alle tijden verboden.

8.4 Groffenkoek®, Groffen®, DeKoekenbakker® zijn gedeponeerde merknamen bij het bij wet erkende ‘Merkecht’ en mogen derhalve zonder toestemming niet door andere worden gebruikt voor producten of diensten soortgelijk aan die van Bakker Groffen.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1 Bakker Groffen kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. Bakker Groffen is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

9.2 Indien Bakker Groffen, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Bakker Groffen is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade

9.3 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Bakker Groffen komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, schuld van Bakker Groffen, behoudens opzet of grove schuld.

9.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Bakker Groffen  ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

9.5 De Koper is gehouden Bakker Groffen te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Bakker Groffen mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

9.6 Het is mogelijk dat Bakker Groffen op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Bakker Groffen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht is Bakker Groffen niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

11. Intellectuele eigendom

11.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite/andersoortige uitingen berusten bij Bakker Groffen, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11.2 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakker Groffen, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

12. Persoonsgegevens

12.1 Bakker Groffen zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement.

12.2 Bakker Groffen neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

 

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 

KvK Breda:66775035 –  R. Groffen (Bakker Groffen), 01-01-2024